Érvényes: 2021.10.20.-tól

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: ICF Magyar Tagozata Egyesület (továbbiakban ICF, vagy Szolgáltató, Rendezvényszervező)

Székhelye és postai címe: 1023 Budapest, Bécsi út 25.

Képviseli: Eölyüsné Kákonyi Anett Helga, elnök

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-94844/2016

Adószáma: 18216547-1-41

Nyilvántartási szám: 01-02-0014415

E-mail címe: titkar@coachingfederation.hu

Honlapjának címe: https://www.coachingfederation.hu/

Tárhely szolgáltató neve: XET Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1115 Budapest, Fraknó u. 8. B 1/4.

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek, bérletek és voucherek, valamint megtekintési/letöltési jogosultságok (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató, a rendezvény szervezője és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban élőben megtartott, vagy on-line közvetített szakmai eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére.
 3. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vesz, tevékenysége és felelőssége nem kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Rendezvény meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szolgáltató kötelezettsége. A Szolgáltató felelősséget vállal a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.
 4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.
 5. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A Vásárló a "Fizetés" gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.
 7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások https://www.coachingfederation.hu/adatbiztonsag-es-felhasznalasi-feltetelek/ oldalon történő közzététele útján értesíti.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!
  1. A Szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekintheti az előadások adatait.
  2. A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegét a vásárlási felület megrendelési űrlap oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.
  3. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
  4. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.
  5. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.
  6. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
  7. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.
  8. A Szolgáltató a titkar@coachingfederation.hu e-mail címen amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére.
  9. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, vagy a Rendezvény meglátogatásáig tart.
  10. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
  11. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
  12. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak:http://jarasinfo.gov.hu/.
  13. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A Vásárló adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, és utólag a megvásárolt jegyet érvénytelenítse, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
 2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a szolgáltatás megrendelésével és a vásárláshoz kapcsolódó egyéb tevékenységgel kapcsolatban felmerült adatszolgáltatást illetően. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen megváltozása, illetve illetéktelen felhasználása, a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
 3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Szolgáltató a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a Rendezvényszervező által megkívánt módon ellenőrizni.
 4. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait az ICF Magyar Tagozata Egyesület Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.coachingfederation.hu/adatbiztonsag-es-felhasznalasi-feltetelek/ oldalon.
 5. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa - Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint - az adatfeldolgozóknak, valamint az adott rendezvény szervezőjének is, abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a beléptetést végrehajthassa, valamint a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.
 6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. Az internetes jegyvásárlás menete

 1. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

 1. A vételár kiegyenlítését, a fizetési módokat, a jegyek átvételét a lent részletezett folyamat tartalmazza.

  A Szolgáltató által szervezett Rendezvényekre történő jegyvásárlásra a Szolgáltató által üzemeltetett, https://www.coachingfederation.hu/ weboldalon keresztül, kétféle módon van lehetőség: kártyás fizetés esetén a https://simple.hu/ weboldalon, banki átutalás esetén a webshopon keresztül.

  A Felhasználó a „Jegyrendelés“ gombra klikkelve tájékozódhat a Rendezvények pontos helyszínéről, időpontjáról és áráról.

  Első lépésben ki kell választani a jegy típusát, majd ki kell töltenie egy űrlapot az alábbi adatok megadásával: email-cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím. Cégek esetében: kapcsolattartó adatai (email-cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám) vállalkozás neve, címe.

  Ezután kell kiválasztanod a fizetési módot a fent megadott kétféle lehetőség közül.

  Kártyás fizetés esetén a Felhasználónak a „Simple - Bankkártyás fizetés” gombra kell kattintania, elfogadni az ÁSZF-et, majd a „Fizetés” gombra kattintania. Ezután a Felhasználó átirányításra kerül https://simple.hu/??? oldalra, melyen sor kerülhet a kiválasztott belépőjegy megvásárlására a „Fizet” gombra klikkelve. A számlát a https://www.szamlazz.hu oldal üzemeltetőjétől kapja a Felhasználó. A jegyek fizetés után e-mailben kerülnek kiküldésre.

  Banki átutalás esetén a Felhasználónak az “Utalás” gombra gombra kell kattintania, elfogadni az ÁSZF-et, majd a „Rendelés elküldése” gombra kattintania. Az űrlap beérkezik a Szolgáltatóhoz, ami alapján a Szolgáltató kiállítja a díjbekérőt a Felhasználó részére, és elküldi a megadott email-címre. A jegyek a díjbekérő kiegyenlítése után e-mailben kerülnek kiküldésre.

  A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért.

  Felhasználó a belépőjegy vásárlásával kapcsolatos tudnivalókról a https://simple.hu/impresszum/ weboldalon is tájékozódhat.

 2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. A jelentkezést/vásárlást megerősítő visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
 4. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
 5. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A Rendezvényre történő jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után, amit a Vevő tudomásul vesz a jelentkezési lap visszaküldésével.
 6. A vásárlás/jelentkezés elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg.
 7. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató vagy a Rendezvényszervező az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki. Az elektronikus számlákat a számlázz.hu a saját székhelyén őrzi. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a számlák a mindenkor hatályos jogszabályok szabályai szerint online átadásra kerülnek az adóhatóság részére, és ennek megfelelően a számlák utólagos módosítására nincs lehetőség.

VI. Belépőjegy

 1. E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre.
 2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

VII. Elállási és felmondási jog

 1. A vásárlás a részvételi díj átutalásáig bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ez abban az esetben is irányadó, ha a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet (megtekintési jogosultságot), amely egy megadott időpontban, a közvetített eseménnyel egy időben elérhető (live streaming, élő közvetítés). Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

VIII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

 1. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

IX. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

 1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szolgáltató kötelezettsége. A részvételi feltételek, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a Rendezvényszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni. A Belépőjegyek megvásárlásakor, illetve a belépéskor a házirend elfogadása kötelező.
 2. A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha a Belépőjegy névre-szóló és/vagy ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik, de ebben az utóbbi esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató és a Rendezvényszervező ÁSZF-jét, Adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Rendezvény házirendjét elfogadta.
 3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.
 4. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
 5. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében.
 6. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvényszervező, sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
 7. A Rendezvények többségében a Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő előadók, szakemberek stb. személyében, illetve a Rendezvényben történt indokolt változtatásra.
 8. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi az ICF honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.
 9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat, intézkedés vagy javaslat, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály, vagy a Rendezvényszervezőnek a járvánnyal kapcsolatos okból meghozott döntése következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy Rendezvény lemondására kerül, erről a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat. Az akadály megszűnése után a Rendezvényszervező saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt Rendezvényt, ha ezt a lemondással érintett Rendezvények száma, az akadály jellege és az érintett Vásárlók száma, valamint a Rendezvényszervező rendelkezésére álló kapacitások lehetővé teszik. Rendezvény-elmaradás esetén a Vásárlók kártalanításáról a Rendezvényszervező dönt, és biztosítja a kártalanítás fedezetét. Ennek hiányában a Szolgáltató a belépőjegy vételárának visszafizetésére nem köteles.

X. Az online rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályok

 1. Online rendezvények lehetnek élő, vagy felvételről sugárzott előadások, rendezvények, amelyek - a jegyvásárlás során megjelölt időpontban vagy időszakban történő - megtekintésére a Vásárló a jegyvásárlással jogosultságot szerez. Bizonyos rendezvények esetén a Rendezvényszervező arra is jogosultságot ad a jegyvásárlónak, hogy az élő előadás időpontját követően, egy megadott időszakon belül az előadás felvételét is megtekinthesse. Bizonyos online rendezvények esetén lehetőség van a teljes műsort, vagy az egyes részeket ismételten megtekinteni. A vonatkozó szabályok rendezvényenként eltérőek lehetnek, amelynek részletes bemutatását a rendezvény leírása tartalmazza.
 2. Az online rendezvények kép-, hang- és szakmai anyagai a Rendezvényszervező kizárólagos tulajdonát képezik. A Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező nem engedélyezi az online rendezvények kép-, hang- és szakmai anyagainak egészének vagy részeinek rögzítését, illetéktelen felhasználását. Az online rendezvények bármilyen módon történő rögzítése, a Vásárló birtokába jutott felvételek további felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé tétele nem engedélyezett.
 3. Az online rendezvény bármely eszközzel történő rögzítése, valamint online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő másolása, valamint hasznosítása, így különösen kölcsönadása, más számára a megtekintés biztosítása, forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Rendezvényszervező, a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok előzetes, írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
 4. Az online rendezvény megtekintéséhez a Vásárlónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, megfelelő internet-kapcsolattal és a megtekintéshez szükséges eszközökkel kell rendelkeznie. Amennyiben az általános követelményeken túlmenően az online rendezvény megtekintéséhez valamely speciális eszköz vagy harmadik fél szoftverének letöltése szükséges, a vonatkozó információkat a rendezvény leírása tartalmazza. A Vásárló viseli a saját internet csatlakozásához kapcsolódó összes költséget, és az adatforgalmi díjakat. A Vásárló kötelessége, hogy a jegy megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az előadás lejátszására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abból eredően, ha a Vásárló a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, így például a Vásárló rendelkezésére álló internet-hozzáférés minősége miatt.
 5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az előre nem látható, illetve a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus fertőzésből, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért, illetve a Rendezvényszervező által biztosított streaming-szolgáltatások, illetve felvételek minőségéért. Amennyiben a Vásárló az online rendezvény megtekintésekor hibát észlel, célszerű azt haladéktalanul, de legkésőbb az előadást követő munkanapon jeleznie a Szolgáltatónak, hogy a hiba fennállta és oka kivizsgálható legyen. A Vásárló nem folytathat olyan magatartást, amely a Szolgáltató informatikai rendszerét túlterheli, akadályozza vagy károsítja.
 6. Amennyiben egy adott online rendezvény adott időpontban vagy időszakban tekinthető meg, és azt a Vásárló a megadott időpontban, vagy időszakban nem tekinti meg, úgy a Vásárló tudomásul veszi, hogy pótalkalomra, jegyár-visszatérítésre nem tarthat igényt. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az online előadást nem teljes egészében nézi/hallgatja végig, akkor semmilyen pótalkalomra, visszatérítésre nem jogosult.

XI. A panaszkezelés módja

 1. A Szolgáltató levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe a panaszkezelés helye, az ÁSZF I. pontjában találhatók.
 2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XII. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.